Chuỗi bất động sản cao cấp cho Doanh Nhân Diamond và người sở hữu cổ phần của công ty được quy đổi nhà VIP sau 24 tháng. Tài sản lớn cho cộng đồng Sacha Inchi Việt Nam
Đất: TP Hồ Chí Minh và Phú Quốc