Sản phẩm mẫu của Tổng công ty xuất sang Mỹ và Toàn cầu và được dịch ra 9 ngôn ngữ sử dụng khác nhau và bán toàn Việt Nam. Cổ phần Tổng công ty siêu tăng giá, siêu kháng hiếm sắp đến (King of Businessman)